ပိုုက္ထဲမွာ ပါလာတဲ့ ငါးပူတင္းသံုုးေကာင္နဲ႕
စုုပ္ခြက္ငါးတစ္ေကာင္။

စုုပ္ခြက္ငါး ကိုု ငါးေက်ာက္ဖား လိုု႕လည္းေခၚတယ္။ အလွေမြးငါးကေန အင္းေတြထဲေရာက္လာတာ ။ စားလိုု႕မရဘူး။ ငါးေမြးျမဴေရးသမားေတြကေတာ့ သူတိုု႕ကန္ေတြထဲကိုု ဒီငါးေတြ ေရာက္လာမွာကိုု ေၾကာက္ၾကတယ္လိုု႕ေျပာတယ္။

ငါးပူတင္းကိုုလည္းမစားဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေသသြားတဲ့အခါ ကေလးေတြ ေလျပန္မႈတ္ျပီး ေဆာ့ၾက တယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: